Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Бюджет

Общият бюджет на Програмата е 34 102 256 евро, от които 28 986 914 евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ  (85%) и 5 115 342 евро - национално публично съфинансиране, предоставено от двете партниращи държави (15%).

 

Приоритетна ос

Общо финансиране
(в евро)

Разпределение (%) на финансовата подкрепа между приоритетните оси

ПО 1 „Устойчив туризъм“

11 935 790

35 %

ПО 2 „Младежи“

 8 525 565

25 %

ПО 3 „Околна среда“

10 230 676

30 %

ПО 4 „Техническа помощ“

 3 410 225

10 %

ОБЩО

34 102 256