Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 Устойчив туризъм

Специфична цел 1.1: Туристическа привлекателност - подкрепа за развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт(и) в трансграничния регион

Специфична цел 1.2: Трансграничен туристически продукт - създаване на благоприятни условия за разнообразен туризъм в трансграничния регион чрез изграждане на обща трансгранична туристическа дестинация(и)

Специфична цел: 1.3: Мерки тип „хора за хора“ - капитализиране на ефекта от свързания с културното, историческото и природното наследство туризъм върху местните гранични общности 

 

Приоритетна ос 2 „Младежи“

Специфична цел 2.1: „Умения и предприемачество“ - създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в трансграничния регион

Специфична цел 2.2: „Мерки тип „хора за хора“ - насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни младежки инициативи, включително и насърчаване на мобилността на младите хора

 

Приоритетна ос 3 „Околна среда“

Специфична цел 3.1: „Съвместно управление на риска“ - предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион

Специфична цел 3.2: „Опазване на околната среда“ - повишаване на капацитета на регионалните и местни заинтересовани лица за по-добро управление на околната среда и природните ресурси в трансграничния регион