Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Партниращи страни

Органи на управление

Управляващ орган е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Национален орган Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.

Съвместният комитет за наблюдение се състои от представители на Управляващия орган, Националния орган, Европейската комисия, както и на други национални институции и заинтересовани страни, включително на неправителствени организации. При определяне на състава на Съвместния комитет за наблюдение са спазвани  принципите на партньорство и многостепенно управление.

Съвместният секретариат оказва оперативна помощ на Управляващия орган, Националния орган и Съвместния комитет за наблюдение по Програмата и подпомага, когато е необходимо Сертифициращия орган и Одитния орган при изпълнението на техните съответни задължения. Съвместният секретариат също така предоставя информация и оказва подкрепа на бенефициентите на Програмата.