Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Лица за контакт

Съвместен секретариат - главен офис
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9 
София, България
Тел: +359 2 9405 666; +359 2 9405 361

Съвместен секретариат – клон Ниш
Тржно пословни центар "Калча"
"Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67"
18000 Ниш, Србија
Тел: +381 18 513 224

Управляващ орган  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (Д УТС)
ул. „Стефан Караджа“ № 9
София 1000, България 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество

Траяна Йорданова

тел. +359 2 9405 581

trayana.Jordanova@mrrb.government.bg

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Мила Кръстева

тел. +359 2 9405 535 

mila.krasteva@mrrb.government.bg

Отдел Финансово управление и контрол
Борис Янев
тел. +359 2 9405 579

BYanev@mrrb.government.bg

Национален партниращ орган
Служба за европейска интеграция на Република Сърбия
Отдел за трансгранични и транснационални програми
ул. "Немањина" 34
11000 Белград, Сърбия
Тел: +381 11 3061 192
Факс: +381 11 3061 124
office@seio.gov.rs