Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Лица за контакт

Съвместен секретариат - главен офис
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9 
София, България
Тел: +359 2 9405 666; +359 2 9405 361

Съвместен секретариат – клон Ниш
Тржно пословни центар "Калча"
"Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67"
18000 Ниш, Србија
Тел: +381 18 513 224

Управляващ орган  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (ГД УТС)
ул. „Стефан Караджа“ № 9
София 1000, България 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество
Десислав Михайлов
тел. +359 2 9405 374 
DMihailov@mrrb.government.bg

Стефка Михайлова
тел. +359 2 9405 559
SMihaylova@mrrb.government.bg

Стефан Тенев
тел. +359 2 9405 566
STenev@mrrb.government.bg

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)
Станислав Дилковски
тел. +359 2 9405 593
SDilkovski@mrrb.government.bg

Ирена Георгиева-Денева
тел. +359 2 9405 543
IDeneva@mrrb.government.bg

Отдел Финансово управление и контрол
Румяна Славовска
тел. +359 2 9405 497
RSlavovska@mrrb.government.bg

Национален партниращ орган
Служба за европейска интеграция на Република Сърбия
Отдел за трансгранични и транснационални програми
ул. "Немањина" 34
11000 Белград, Сърбия
Тел: +381 11 3061 192
Факс: +381 11 3061 124
office@seio.gov.rs