Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Бенефициенти

- Всички равнища на регионални/местни органи на властта;

- Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции/администрации;

- Регионални и браншови агенции за развитие;

- Администрации на защитени зони;

- Еврорегиони и други съвместни трансгранични структури и институции;

- Университети и научно-изследователски институции;

- Образователни и обучителни институции и организации;

- Обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и др.);

- Обществени организации и институции, ангажирани в развитието на гражданското общество и/или популяризиране на образованието, културата и спорта;

- Регистрирани регионални туристически асоциации;

- Регистрирани НПО в сферата на туризма;

- Туристически бордове и асоциации;

- Институции и организации за подкрепа на бизнеса – търговски палати, промишлени и занаятчийски асоциации и др.;

- Неправителствени организации;

- Младежки организации;

- Сдружения на местните/регионалните органи на властта и други организации