Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Бюджет

Общият размер на средствата по Програмата възлиза на 29 642 896 евро, от които 25 196 460 евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ (85%), а 4 446 436 евро – национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави (15%).

 

Приоритетна ос

Финансова подкрепа

(в евро)

Разпределение (%) на финансовата подкрепа между приоритетните оси

ПО 1 “Околна среда”

13 339 303

45 %

ПО 2 “Устойчив туризъм”

13 339 303

45 %

ПО 3 “Техническа помощ”

2 964 290

10 %

Общо

29 642 896