Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Цели

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 2014–2020 има пряк принос към европейските и националните стратегически документи в съответствие с концепцията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Интелигентният растеж се насърчава, наред с другото, чрез предвидени съвместни мерки в сферата на опазването на околната среда и прехода към нисковъглеродна икономика, както и чрез дейности в областта на туризма (мерки в областта на опазването на природното и културно наследство); укрепването на младежта в региона - като основа за бъдещото развитие в трансграничната област - се разглежда като хоризонтален приоритет на Програмата. Устойчивият растеж и устойчивото използване на ресурсите се адресират пряко чрез Приоритетна ос 1 „Околна среда" на Програмата, която обхваща опазването на околната среда като един от най-важните активи на трансграничния регион, наред с управлението на бедствия, представляващи типичен трансграничен проблем от голямо значение за региона; поради това, устойчивото развитие е един от основните принципи на Програмата за трансгранично сътрудничество. Силната връзка с приобщаващия растеж е ясно различима за Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм". Тази тематична област е насочена към капитализиране на природното, културното и историческо наследство на региона. Конкурентоспособността като цяло е приета за хоризонтална основа по отношение на регионалното развитие в трансграничния регион. Програмата за ТГС по ИПП България-Турция пряко допринася за водещите инициативи „Младежта в движение", „Европа за ефективно използване на ресурсите" и „Програма за нови умения и работни места".

Общата стратегическа цел на Програмата за ТГС по ИПП България-Турция 2014-2020 г. е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.