Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Партниращи страни

Органи за управление

В съответствие с чл. 8, ал. 4 на Регламент (ЕС) № 1299/2013, органите за управление на Програмата са както следва:

Управляващ орган е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие на Република България. Управляващият орган отговаря за управлението и изпълнението на Програмата за ТГС по ИПП в съответствие с принципите за добро финансово управление.

Национален орган е Дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция. В сферата на компетенции и отговорности на Националния орган са задълженията да подпомага Управляващия орган при изпълнението на Програмата.

Съвместният комитет за наблюдение се състои от представители на Управляващия орган, Националния орган, Европейската комисия, както и на други национални институции и заинтересовани страни, включително неправителствени организации. При определяне на състава на Съвместния комитет за наблюдение се спазват принципите на партньорство и многостепенно управление.

Съвместен секретариат е съвместен орган, който изпълнява двустранни функции (съгласно чл. 23, ал.2 на Регламент (ЕС) № 1299/2013): подпомагане на Управляващия орган, Националния орган и Съвместния комитет за наблюдение при изпълнението на техните задължения и предоставяне на необходимата информация за Програмата на кандидатите и бенефициентите.