Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Околна среда

Специфична цел 1.1.: Предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион

Специфична цел 1.2.: Подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион

Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм

Специфична цел 2.1.: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура

Специфична цел 2.2.: Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез разработване на общи дестинации

Специфична цел 2.3.: По-активно създаване на мрежи за устойчиво развитие на потенциала за туризъм