Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Бюджет

Приоритетна ос

Общо финансиране

ПО 1 Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации

99 344 632

ПО 2 Конкурентоспособност на малките и средните предприятия

99 344 629

ПО 3 Нисковъглеродна икономика

99 344 629

ПО 4 Околна среда и ресурсна ефективност

99 344 629

ПО 5 Техническа помощ

28 931 099

Общо

426 309 618