Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Партниращи страни

Органи на управление:

Управляващ орган е Министерството на устойчивото развитие и инфраструктурата, дирекция „Устройствено планиране и развитие“ (DATER), отдел „Европейски дела“, Велико Херцогство Люксембург

Комитет за наблюдение - състои се от един представител на всяка от страните членки на ЕС, страните – партньори, представители на Управляващия орган.

ЕСПОН звено за контакт за Р. България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие  и благоустройството