Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Бенефициенти

Европейски политикоопределящи организации, в сферата на Кохезионната политика, както и други свързани със секторните и тематични политики и програми

Национални политико определящи организации и практикуващи, отговорни за политиката на сближаване, програми за ЕТС, макро-регионални стратегии и политика на сближаване - подготовка и изпълнение на национално ниво, както и др. свързани сфери и политики

Власти, изпълняващи структурни и инвестиционни програми, както и тези, които изготвят периодични докладвания

Регионални и местни политико определящи организации и практикуващи, отговорни за териториалното развитие и планиране и/или свързани с трансграничното, транснационално и макрорегионално сътрудничество

Второстепенни целеви групи, ползватели на териториални данни:

- Организации, популяризиращи различна регионална/градска заинтересованост на Европейско ниво

- Университетски/академични среди, изследователи и студенти, в ролята на бъдещи субекти, предлагащи решения

- Частния сектор и по-широка европейска аудитория