Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Цели

Програма ЕСПОН 2030 има за цел да подкрепя създателите на политики на всички нива, като подпомага с научни данни и изследвания Европейската политика за сближаване и другите секторни политики, програмите, изпълнявани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и националните и регионални политики за развитие.

Основна задача на програма ЕСПОН 2030 по отношение на преодоляването на икономическите, социалните и териториалните различия и неравенства е оказването на подкрепа при разработването на политики за териториално сближаване и хармонично развитие на европейските региони чрез предоставяне на сравними, системни данни доказващи териториалната динамика на Европа. Разбирането за териториалните тенденции подпомага пряко разработването на различни стратегии в транснационален мащаб, включително макрорегионални стратегии, стратегии за морски басейни, както и трансгранични или надхвърлящи административните граници регионални стратегии.