Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Цели

Основната мисия на Програмата за сътрудничество EСПОН 2014-2020 в новия програмен период е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и ползването на сравними, систематични и надеждни данни и доказателства за  териториално развитие.

Целта на програмата е да подпомогне ефективността на политиката на сближаване на ЕС и на другите секторни политики и програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, националните и регионални политики за развитие. Програмата подпомага  изготвянето на политиките за териториално развитие чрез осигуряването и разпространението на териториални данни и друга информация в помощ на националните и регионални (местни) власти.