Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Бенефициенти

Основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, публични и неправителствени организации.