Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“

Специфична цел 1.1. Подобряване на системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи малки и средни предприятия, фокусирани върху трансграничното сътрудничество

Специфична цел 1.2. Разширяване на трансгранични икономически дейности, иновации и икономически обмен

Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“

Специфична цел 2.1. Намаляване на последици от бедствия

Специфична цел 2.2. Да валоризира културно и природно наследство в трансграничния регион

Специфична цел 2.3. Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие

Специфична цел 2.4. Подобряване на управлението на водите и почвите

Приоритетна ос 3 „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“

Специфична цел 3.1. Подобряване на достъпността на трансграничния регион

Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“

Специфична цел 4.1. Подобряване достъпа до първична и спешна медицинска помощ (при изолирани и бедни общности) в трансграничната област

Специфична цел 4.2. Разширяване на социалното предприемачество в трансграничната област

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Специфична цел 5.1. Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на програмата