Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Цели

- Повишаване на конкурентоспособността на МСП

- Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска

- Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури

- Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация