Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Партниращи страни

Управляващ орган - Министерството на икономиката и развитието на Република Гърция.  Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на Програмата в съответствие с принципите за добро финансово управление.

Национален орган – Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е определена за Национален орган по програмата. Основните функции, които изпълнява Националния орган са насочени главно към осигуряване на системата за първо ниво на контрол на разходите извършени от българските бенефициенти, както и предоставяне на национално съфинансиране.

Комитет за наблюдение - основният орган за взимане на решения по Програмата и наблюдение изпълнението на програмните цели и резултати.

Съвместен секретариат – Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от Съвместния секретариат, който ще изпълнява и функции за предоставяне на подкрепа и информация за Програмата на потенциалните бенефициенти.

Информационно звено  - Предоставя техническа експертиза и подкрепа на кандидати и партньори в проекти от българската част на трансграничния регион.