Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Лица за контакт

Национален орган
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България  
тел: +359 2 9405 487
na-gr-bg@mrrb.government.bg

Райна Попова
тел: +359 2 9405 548
rpopova@mrrb.government.bg

Валентин Трифонов
тел. +359 2 9405 552
VTrifonov@mrrb.government.bg

Първо ниво на контрол

Величка Костадинова

тел. +359 301 81209
VKostadinova@mrrb.government.bg

Райна Попова
тел: +359 2 9405 548
rpopova@mrrb.government.bg

Управляващ орган
Управляващ орган на Европейските програми за териториално сътрудничество с Гърция в Министерство на икономиката и развитието на Република Гърция
Бул. „Георгикис Схолис“, 65, 57001 Солун, Гърция
тел: +30 2310 469600 факс: +30 2310 469602
interreg@mou.gr 
http://www.interreg.gr

Съвместен секретариат
Бул. „Георгикис Схолис“, 65, 57001 Солун, Гърция
тел: +30 2310 024040  
факс: + 30 2310 469623
jts_grbg@mou.gr

Информационно звено

Офис в София
София, ул. "Стефан Караджа", № 9
Димана Садонкова, Експерт - Проекти и съфинансиране
тел: +359 2 9405 557
DSadonkova@mrrb.government.bg  

Регионален офис гр. Смолян
4700 Смолян, бул. България, 14, офис 309
Величка Костадинова, Експерт - Проекти и публичност
тел. +359 301 81209
VKostadinova@mrrb.government.bg