Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Бюджет

Общият бюджет на Програмата е 130 262 833 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 723 408 евро, представляващи 85 % от общото финансиране и 19 539 425 евро - 15 % от средствата, национално съфинансиране от двете партниращи държави.

 

Приоритетна ос

Общо финансиране

(в евро)

Разпределение (%) на
финансовата подкрепа между
приоритетните оси

ПО 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион

20 235 294

15,60%

ПО 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион

42 882 353

33,06%

ПО 3: Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност

38 802 558

29,48%

ПО 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване

21 577 922

16,64%

ПО 5: Техническа помощ

6 764 706

5,22%

Общо

130 262 833

100,00%