Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (10)
    Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 2017-01-31 11:36:17
    Приложения 2017-01-31 11:35:55
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:36:23
    Комуникационна стратегия ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2017-01-31 11:36:27
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:02:37
    Вътрешни правила 2018-06-19 10:05:02
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2019-04-18 14:52:14
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2020-09-28 16:39:09
    Информация за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол 2020-10-09 14:24:53
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2020-10-20 14:09:51
Прикачени файлове (10)