Профил на купувача - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Номер 02-08-075
„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА”
2023-08-25 14:04:44
Номер 03-08-268
Инженеринг на обекти: ЛОТ-1 – „Гр.Царево – укрепване свлачище северен бряг”; ЛОТ- 2 – „Укрепване свлачище парк „Росенец”, община Бургас – обща укрепителна схема І етап - от КК1 до начало укрепен участък (нисък кей2)”; ЛОТ-3 – „Укрепване на свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”
2021-04-16 11:11:36
Номер 02-07-231
„Строително-монтажни работи на обект: „Отводняване на с. Старо село, община Сливен“
2021-04-16 11:25:15
Номер 02-08-077
„Строително-монтажни работи на обект „Отводняване на с. Бозаджии, община Сливен"
2020-04-28 13:15:06
Номер 05-14-115
Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по две обособени позиции
2014-09-18 10:51:02
Номер 06-14-086
Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Коларово, община Петрич“ – II етап: „Напорен резервоар 350 м3 за ниска зона с. Коларово“ ; Обособена позиция № 2 – Обект „Резервоар за допълнително водоснабдяване на с. Горталово, община Плевен
2014-08-06 09:30:21
Номер 06-14-077
Предвартелни (прединвестиционни) проучвания за обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна
2014-07-15 10:04:06
Номер 06-14-063
Техническа поддръжка на компютърна техника в териториалните звена „ГРАО“ с 16 обособени позиции
2014-06-23 17:24:05
Номер 06-14-045
Осъществяване на технически контрол по част „КОНСТРУКТИВНА” на технически проекти, работни чертежи и детайли за изпълнение на: Обособена позиция 1: Язовир „Луда Яна” и ПСПВ; Обособена позиция 2: Язовир „Студена“, по проект „Развитие на общинската инфраструктура”
2014-06-19 17:06:11
Номер 06-14-057
Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги за нуждите на МРР и териториалните му звена
2014-06-16 15:23:27
Номер 09-14-041
Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по седем обособени позиции
2014-04-23 18:34:48
Номер 10-14-024
Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по седем обособени позиции
2014-04-08 18:05:26
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.