Документи

Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:47
Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
12 май 2020 | 10:43
Алманах на регионите в България 2017
12 декември 2017 | 10:59
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година
28 юли 2014 | 11:27
Обща стратегия за пространствено развитие на държавите от V4+2 България и Румъния
18 март 2014 | 14:57
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., приети с решение на МС
02 август 2013 | 00:00
Становища на Министерство на околната среда и водите по Екологичната оценка на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. на шестте района от ниво 2 - ЮЗР, ЮИР, ЮЦР, СЗР, СЦР и СИР
17 май 2013 | 16:29
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
28 февруари 2013 | 17:10
National Regional Development Strategy of the Republic of Bulgaria 2012-2022
28 февруари 2013 | 17:03
Актуализирани документи за изпълнение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво II
01 февруари 2012 | 00:00
Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011 - 2015 г.
10 юни 2009 | 00:00
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 Г.
01 януари 2007 | 00:00