Наблюдение и оценка

Междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.
27 юни 2011 | 00:00
Междинни оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2007-2013 г. на шестте района от Ниво 2
22 юни 2011 | 00:00
Междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.
12 януари 2011 | 00:00
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за 2009 г.
02 септември 2010 | 00:00
Доклади по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалните планове за развитие (2007 - 2013) на шестте района от ниво 2, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана
17 юни 2010 | 00:00
Решения на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка на АДИ на РПР (2009 - 2013)
17 юни 2010 | 00:00