Наблюдение и оценка

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2018 г.
30 септември 2019 | 15:53
Междинен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., приет с РМС 425 от 19.07.2019 г.
29 юли 2019 | 16:22
Годишен доклад за наблюдение на изпълението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2018г.
22 юли 2019 | 12:25
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2017 г.
11 декември 2018 | 17:36
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2017 г.
11 декември 2018 | 11:44
Доклади за резултатите от междинните оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2014-2020 г.
02 ноември 2018 | 10:51
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2017 г.
25 юни 2018 | 14:54
Междинни оценки на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), извършени през 2017 г.
21 декември 2017 | 11:37
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2016 г.
07 юли 2017 | 09:26
Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.
11 април 2017 | 17:29
Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.
01 март 2017 | 10:52
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. за 2015 г.
04 юли 2016 | 12:56