Административни услуги

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

 

АУ01 (553) – Предоставяне на лични данни относно гражданската регистрация (чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация; чл.141-146 от  Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, Закона за защита на личните данни, чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);

АУ04 (405)– Предоставяне на достъп до регистрите, поддържани на национално ниво (Чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 147-157 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданската регистрация, Закона за защита на личните данни и чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). За достъп на длъжностните лица от общинските администрации – чл. 158-171 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданската регистрация);

АУ05 (831) – Издаване на удостоверение за верен ЕГН (чл. 11, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация; чл. 120 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация);

АУ10 (1945)– Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения (чл. 124, ал. 2, чл. 124а, ал. 4 и ал. 9, чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ; чл. 52б, ал. 3, чл. 75, ал.6 и 9, чл. 112а, ал. 3, чл. 112д, ал.5, 7 и 8 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

АУ11 (568– Приемане на проект за общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план, и на специфични правила и нормативи към общ устройствен план или към изменение на общ устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 13, ал. 3, чл. 127, ал. 5 и 10, чл. 136, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 19, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), § 25, ал. 1, § 45,§ 52, ал. 1, § 57, ал. 1, § 124, § 80 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ);

АУ12 (1495) – Одобряване на общ устройствен план (ОУП) или на изменение на ОУП (ИОУП) за селищно образувание с национално значение или на община по черноморското крайбрежие и на специфични правила и нормативи (СПН) към ОУП/ ИОУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 13, ал. 3, чл. 127, ал. 10, чл. 136, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 19, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), § 25, ал. 1, § 45, § 52, ал. 1, § 57, ал. 1, § 80, § 124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ);

АУ13 (1427) – Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 13, ал. 3, чл. 128, ал. 13, т. 2, чл. 136, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), § 25, ал. 1, § 45,§ 52, ал. 1 и 2, § 57, ал. 1, § 80,§ 124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, чл. 52б, ал. 5, чл. 75, ал.6 и 9, чл. 112д, ал. 6, 7 и 8 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

АУ14 (1946) – Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) или на изменение на ПУП (ИПУП) и на специфични правила и нормативи (СПН) към ПУП\ИПУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 13, ал. 3, чл. 129, ал. 3, т. 2, чл. 136, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), § 25, ал. 1, § 45, § 52, ал. 1 и 2, § 57, ал. 1, § 80, § 124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, чл. 52б, ал. 5, чл. 75, ал. 6 и 9, чл. 112а, ал. 6, чл. 112в, ал.3, чл. 112д, ал.5, 6 и 7, чл. 112п, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

АУ17 (1737) – Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони (чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Закон за устройство на територията (ЗУТ); Вътрешни правила за организация на административното обслужване в МРРБ);

АУ18 (1499) – Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план (ПУП) (чл. 133, ал. 1, 3, 4, 7, 8 и 9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

АУ20 (643) – Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии  и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 142, ал. 1 и 2,  чл. 145, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), § 26, ал.1, § 46, § 52, ал. 3, 5 и 7,  § 55, ал. 1, § 58, ал. 1, § 81, ал. 1 и § 125, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, чл. 52в, ал. 2, чл. 75, ал. 7, чл. 112г, ал. 3 и 4, чл. 112о, ал.3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

АУ21 (1270) – Одобряване на проект – заснемане на извършен строеж за възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти (чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

АУ22 (978) – Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии, и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 148, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 52в, ал. 3, чл. 75, ал. 7, чл. 112г, ал. 3 и 4, чл. 112о, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), § 26, ал. 1, § 46, ал. 1, § 52, ал. 3, 5 и 7,  § 55, ал. 1, § 58, ал. 1, § 81, ал. 1, § 125, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ);

АУ23 (2422) – Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

АУ24 (1043) – Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие (чл. 153, ал. 4 от Закона за устройство на територията);

АУ25 (1955) – Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),§ 52, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ);

АУ26 (644) – Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, подлежащи на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството (чл. 142, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

АУ34 (2212) Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета – Глава V и Глава VII; чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) ; чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България);

 

405 Предоставяне на достъп до рeгистрите, поддържани на национално ниво
831 Издаване на удостоверение за верен ЕГН
1270 Одобряване на проект-заснемане на извършени строежи за възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти
978 Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии; и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България
2422 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1043 Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие
1955 Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж
644 Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, подлежащи на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Страница 2 от 2