Издадени разрешения за строеж през 2016 година

Издадени разрешения за строеж през 2016 година

07 януари 2016 | 11:08
  • Прикачени файлове (81)
    Разрешение за строеж № РС-1/ 07.01.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-2 / 20.01.2016 г. за обект „РЕМОНТ НА ВЛ 110 КV „ХИМИК“ - ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК” – ПОДСТАНЦИЯ „АТЗ"
    Разрешение за строеж № РС-3/01.02.2016 г.
    Разрешение за строеж №РС-4/04.02.2016 г.
    Заповед № РС-5/ 29.02.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-25/ 18.08.2009 г.
    Заповед № РС-8/02.03.2016 г.
    Разрешение за строеж №РС-7/ 02.03.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-6/02.03.2016 г.
    Заповед № РС-9/ 08.03.2016 г. за допълване на Разрешение за строеж № РзС-3/13.03.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-10/ 28.03.2016 г.
    Разрешениe за строеж № РС-11/06.04.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-12/14.04.2016 г.
    Заповед № РС-13/ 22.04.2016 г. за допълване на разрешение за строеж №РС-46/ 27.08.2010 г.
    Заповед № РС-13/ 22.04.2016 г.
    Заповед РС-14/10.05.2016 г. за допълване на разрешение за строеж №РС-67/ 20.11.2013 г.
    Заповед РС-14/10.05.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-15/ 14.05.2016 г.
    Разрешение за строеж №РС-16/19.05.2016 г.
    Разрешение за строеж №РС-17/19.05.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-19/06.06.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-21/06.06.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-18/27.05.2016 г.
    Заповед № РС-20/06.06.2016 г. за допълване на разрешение за строеж, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект „Реконструкция и модернизация на сграда Магазия-1“,пристанище Бургас-Изток
    Разрешение за строеж № РС-22/13.06.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-23/21.06.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-29/ 30.06.2016 г.
    Разрешения за строеж № РС-27/30.06.2016 г.
    Разрешения за строеж № РС-26/30.06.2016 г.
    Разрешения за строеж № РС-30/30.06.2016 г.
    Разрешения за строеж № РС-28/30.06.2016 г.
    Заповед № РС-25/ 28.06.2016 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-81/28.08.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-31/04.07.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-33/05.07.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-32 от 05.07.2016 г. за Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция „Лозенец“ – очистно съоръжение „Недялско“
    Разрешения за строеж № РС-35/08.07.2016 г.
    Разрешения за строеж № РС-36/08.07.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-34 от 07.07.2016 г. за обект „Оптична кабелна магистрала Батулци – Николаево – Плевен” и „Локален оптичен кабел Златна Панега”
    Разрешение за строеж № РС-37/ 15.07.2016 г.
    Разрешение за строеж №РС-38/18.07.2016г.
    Разрешение за строеж № РС-40/19.07.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-39/18.07.2016 г. за обект „Оптична кабелна магистрала от район Ботевград до район Чирен участъци „Ботевград – Батулци“ и „Батулци – Чирен”
    Разрешение за строеж № РС-41/26.07.2016 г.
    Разрешениe за строеж № РС-24 от 23.06.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-42 от 27.07.2016 г. за обект „Магистрални и локални оптични кабели към преносни газопроводи в участъка от КВ „Николаево” до КС „Полски Сеновец”
    Разрешение за строеж № РС-43/28.07.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-44 от 28.07.2016 г. за обект „Кабел 20 кV от подстанция „Стралджа“, община Стралджа, област Ямбол до възлова станция в ПИ 043084, м. „Червенката“, с. Мокрен, община Котел, област Сливен за електрозахранване на Военен учебен полиг
    Разрешение за строеж № РС-46/09.08.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-45/09.08.2016 г.
    Разрешение за строеж разрешение за строеж №РС-47/09.08.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-48/12.08.2016 г.
    pd-02-15-80.pdf
    Разрешение за строеж №РС-49/17.08.2016г.
    Разрешение за строеж №РС-50/17.08.2016г.
    Разрешение за строеж № РС-52/22.08.2016 г.
    Заповед № РС-53 от 24.08.2016 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-61 от 13.07.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-54/29.08.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-55/29.08.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-56/ 01.09.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-57/10.09.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-58/15.09.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-60 /19.09.2016 г. за обект „Хале за ветроходен център и нуждите на Пилотска станция-Бургас
    Разрешение за строеж № РС-59/ 19.09.2016 г.
    Разрешениe за строеж № РС-62/26.09.2016 г.
    Разрешение за строеж №РС-61/26.09.2016г.
    Разрешение за строеж № РС-65/ 10.10.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-63/ 07.10.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-67/ 11.10.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-66/ 11.10.2016 г.
    Заповед № РС-64/ 07.10.2016 г. за допълване на разрешение за строеж №РС-23/ 2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-69/ 17.10.2016 г.
    Заповед № РС-68/11.10.2016 г. за допълване на разрешения за строеж № РС-8 от 15.02.2013 г. за обект „Газопровод Русе – Гюргево (междусистемна връзка България – Румъния), която ще бъде изградена на територията на Република България“, ІV-ти етап - част А1,
    Разрешение за строеж № РС-70/17.10.2016 г. за обект „Далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и високоскоростен интернет от регулацията на село Козарско до регулацията на град Кричим (по път ІV клас „с. Козарско – гр. Кр
    Заповед № РС-71/ 19.10.2016 г. за допълване на разрешение за строеж
    Разрешение за строеж № РС-72/ 21.10.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-73/ 26.10.2016 г.
    Разрешение за строеж №РС-74/28.10.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-75/28.10.2016 г.
    Разрешение за строеж № РС-76/ 01.11.2016г.
    Разрешение за строеж №РС-77/14.11.2016г.
    Заповед №РС-78/25.11.2016г.
Прикачени файлове (81)