Проекти на нормативни актове

Проект на Правилник за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
19 юни 2019 | 17:01
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
18 юни 2019 | 16:21
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.
25 април 2019 | 16:09
Проект на Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.
25 април 2019 | 16:01
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
25 април 2019 | 15:52
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
07 март 2019 | 14:44
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
01 февруари 2019 | 11:32
Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
23 януари 2019 | 13:00
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.
22 януари 2019 | 12:47
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
29 октомври 2018 | 18:20
Проект на Правилник за отменяне на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие, Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове и Прави
11 октомври 2018 | 14:14
Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
22 септември 2018 | 09:12