Стратегическо планиране

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие  и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие. Процесът на разработване и изпълнение на тези документи се основава на сътрудничеството между органите за управление на регионалното развитие, икономическите, социалните партньори и гражданското общество. 

Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:52
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:50
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:48
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:47
Становище от МОСВ, с което се съгласува проекта на Морския пространствен план на България
09 юни 2022 | 16:50
Приключване на процедурата по общественото обсъждане и публичните консултации на Морския пространствен план на Република България (МППРБ) и Доклада по Екологична оценка (ДЕО) към него (стартирала на 10.08.2021 г.)
15 ноември 2021 | 13:02
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 13:11
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 13:03
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:58
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:54
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:52
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:49