Стратегическо планиране

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие  и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие. Процесът на разработване и изпълнение на тези документи се основава на сътрудничеството между органите за управление на регионалното развитие, икономическите, социалните партньори и гражданското общество. 

Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:54
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:52
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:49
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2020 г.
23 август 2021 | 16:59
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 за 2020 г.
27 юли 2021 | 09:55
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 за 2020 г.
21 юли 2021 | 15:02
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на ЮИР за 2019 г.
28 април 2021 | 11:16
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020) за 2019 г.
28 април 2021 | 10:55
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. за 2019 г.
28 април 2021 | 10:38
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020г.) за 2019г.
28 април 2021 | 10:26
Изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г.
21 декември 2020 | 20:47
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2019 г.
18 септември 2020 | 16:39