Стратегическо планиране

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие  и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие. Процесът на разработване и изпълнение на тези документи се основава на сътрудничеството между органите за управление на регионалното развитие, икономическите, социалните партньори и гражданското общество. 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2019 г
25 август 2020 | 15:51
Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
12 май 2020 | 10:43
Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
25 март 2020 | 16:26
Утвърдени Методически указания за изготвяне на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
25 март 2020 | 16:24
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район(2014-2020 г.) за 2018 г.
04 октомври 2019 | 13:33
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2018 г.
30 септември 2019 | 15:53
Междинен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., приет с РМС 425 от 19.07.2019 г.
29 юли 2019 | 16:22
Годишен доклад за наблюдение на изпълението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2018г.
22 юли 2019 | 12:25
Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
05 юни 2019 | 12:00
Утвърдени Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.
05 юни 2019 | 11:59
Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.
05 юни 2019 | 11:58
Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /изменение от март 2019 г./
13 март 2019 | 17:24