Стратегическо планиране

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие  и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие. Процесът на разработване и изпълнение на тези документи се основава на сътрудничеството между органите за управление на регионалното развитие, икономическите, социалните партньори и гражданското общество. 

Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.
07 март 2019 | 15:15
Методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 по чл. 7в от Закона за регионалното развитие
26 февруари 2019 | 16:56
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2017 г.
11 декември 2018 | 17:36
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2017 г.
11 декември 2018 | 11:44
Доклади за резултатите от междинните оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2014-2020 г.
02 ноември 2018 | 10:51
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2017 г.
25 юни 2018 | 14:54
Междинни оценки на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), извършени през 2017 г.
21 декември 2017 | 11:37
Алманах на регионите в България 2017
12 декември 2017 | 10:59
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2016 г.
07 юли 2017 | 09:26
Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.
11 април 2017 | 17:29
Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.
01 март 2017 | 10:52
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. за 2015 г.
04 юли 2016 | 12:56