Стратегическо планиране

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие  и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие. Процесът на разработване и изпълнение на тези документи се основава на сътрудничеството между органите за управление на регионалното развитие, икономическите, социалните партньори и гражданското общество. 

Проект на методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие
19 февруари 2016 | 10:47
Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони
17 ноември 2015 | 10:09
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на региноналните планове за развитие на районите от ниво 2 за 2014 г.
17 юли 2015 | 16:11
Доклади относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие на шестте района от ниво 2 за периода 2007-2013 г.
14 април 2015 | 16:50
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година
28 юли 2014 | 11:27
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на региноналните планове за развитие на районите от ниво 2 за 2013 г.
23 юни 2014 | 16:24
Обща стратегия за пространствено развитие на държавите от V4+2 България и Румъния
18 март 2014 | 14:57
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., приети с решение на МС
02 август 2013 | 00:00
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на шестте района (2007-2013 г.) от ниво 2 за 2012 г.
26 юни 2013 | 13:33
Становища на Министерство на околната среда и водите по Екологичната оценка на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. на шестте района от ниво 2 - ЮЗР, ЮИР, ЮЦР, СЗР, СЦР и СИР
17 май 2013 | 16:29
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
28 февруари 2013 | 17:10
National Regional Development Strategy of the Republic of Bulgaria 2012-2022
28 февруари 2013 | 17:03