Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 21-17-044
Разработване на Алманах на регионите в България
2017-05-15 12:08:43
Номер 22-17-034
„Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа на добро демократично управление в общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво“
2017-05-02 17:33:42
Номер 23-17-045
Доставка на „Дисков масив за съхраняване на данни от тип SAN с висока производителност, вътрешна резервираност и възможност за динамично преразпределение на данните в зависимост от честотата на ползването им“
2017-05-02 17:03:44
Номер 22-17-039
Разработване, внедряване, обучение и поддръжка на интегрирана информационна система за подпомаганe администрирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
2017-04-24 16:12:46
Номер 22-17-027
Техническо обезпечаване на екипите за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в шест обособени позиции
2017-03-31 13:24:41
Номер 10-17-023
„Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с три обособени позиции:
2017-03-21 17:05:23
Номер 10-17-026
„Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с три обособени позиции:
2017-03-21 16:57:18
Номер 23-17-020
„Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати с четири обособени позиции
2017-03-17 09:37:02
Номер 24-17-011
Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции
2017-03-17 11:31:54
Номер 10-17-014
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД „ГРАО“, ГД „УТС“, ГД „СПРРАТУ“ и ГД „ГРР“, намиращи се извън територията на град София“
2017-03-01 17:10:04
Номер 11-16-088
Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи на територията на областите: гр. София, София - област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали
2016-12-09 13:09:08
Номер 06-14-123
Осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна“ на „Проект-заснемане на извършения строеж по чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията“ и на проект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“
2018-06-11 14:37:20
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.