Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 05-15-049
Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр.Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ по 4 обособени позиции, какато следва: Обособена позиция 1: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ООД гр. Шумен; Обособена позиция 2: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол; Обособена позиция 3: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр.Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе; Обособена позиция 4: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник.
2018-10-13 16:17:52
Номер 24-18-87
„Абонаментна поддръжка на технически средства, на които се поддържа НБД „Население“
2018-10-13 14:52:38
Номер 24-18-083
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ НА СВЛАЧИЩЕ „АЛБЕНА“, ОБЩИНА БАЛЧИК
2018-10-12 10:43:26
Номер 24-18-058
„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и други технически устройства за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО)“ с четири обособени позиции.
2018-10-06 15:45:42
Номер 24-18-084
ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ „НАСЕЛЕНИЕ”
2018-10-03 15:48:12
Номер 06-15-113
Преводачески услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-08-13 10:32:37
Номер 24-18-067
Доставка и актуализация на софтуер за резервно копиране и възстановяване след бедствие и аварии, за управление на информация за виртуални, физически и облачно базирани процеси за нуждите на ГД „ГРАО“.
2018-08-09 17:10:13
Номер 24-18-071
Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.
2018-08-06 11:02:08
Номер 24-18-063
„Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ Обособена позиция № 2: „Изследване на участието на неправителствени организации и граждански структури в процеса на формулиране, изпълнение и наблюдение на местни политики в областта на икономическото развитие, образованието, социалните дейности, културата, жилищната политика, техническата инфраструктура, услугите от общ интерес и опазването на околната среда“
2018-07-26 15:19:15
Номер 05-15-140
”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите” по девет обособени позиции
2018-07-26 10:38:31
Номер 05-15-127
„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с три обособени позиции
2018-07-19 17:11:49
Номер 24-18-019
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обект „гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг”
2018-07-14 14:45:24
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.