Стратегическо планиране

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие  и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие. Процесът на разработване и изпълнение на тези документи се основава на сътрудничеството между органите за управление на регионалното развитие, икономическите, социалните партньори и гражданското общество. 

Методически насоки за разработване на Национална концепция за пространствено развитие на Република България
14 юни 2011 | 00:00
Междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.
12 януари 2011 | 00:00
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за 2009 г.
02 септември 2010 | 00:00
Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие. Примерно техническо задание за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие
02 септември 2010 | 00:00
Доклади по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалните планове за развитие (2007 - 2013) на шестте района от ниво 2, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана
17 юни 2010 | 00:00
Решения на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка на АДИ на РПР (2009 - 2013)
17 юни 2010 | 00:00
Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011 - 2015 г.
10 юни 2009 | 00:00
Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие - 2009 година
22 май 2009 | 00:00
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 Г.
01 януари 2007 | 00:00
National Regional Development Strategy of the Republic of Bulgaria for the period 2005-2015
01 януари 2007 | 00:00